Skip to main content
XS SM MD LG XL

Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Ik ben verplicht om een behandelingsoverenkomst met je aan te gaan vanuit de Wet op de Geneeskundig Behandel Overeenkomst (WGBO). Bij de reguliere artsen en/of paramedici komt deze overeenkomst stilzwijgend tot stand, maar ik moet het kunnen aantonen dat er een zodanige overeenkomst is. En hoe toon je dat aan? Door een schriftelijke overeenkomst. Er staat niets meer en minder in dan de wettelijke bepalingen, de vereisten van de beroepsverening en de koepelorganisatie, waaraan ik ben verbonden. Ik zal je vragen de overeenkomst te tekenen, zodat ik een compleet dossier heb.

De tekst van de overeenkomst is als volgt:

BEHANDELINGSOVEREENKOMST
op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO):

De therapeut

Naam

J.H.M. van Viersen-Daemen

Adres

Sniplaan 35

Plaats

2289 EK  RIJSWIJK

Telefoon

070-3077426 / 06-41851669

e-mail

info@reflexzone8.nl

website

www.reflexzone8.nl

aangesloten bij

Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT)

 

Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg (RBCZ)

De cliënt

Naam

 

Adres

 

Plaats

 

Telefoon

 

e-mail

 

geboortedatum

 


spreken het volgende af:

1. Behandeling en informatie

Eerst bespreken we wat de reden is van de aanmelding voor complementaire zorg in de vorm van reflexzonetherapie. Op basis van de verstrekte gegevens stel ik een behandeling voor en informeer je over de aard en het doel van de behandeling, de mogelijke gevolgen en/of risico's en mogelijke alternatieven. Dit alles wordt opgenomen in het behandelplan.
Een diagnose stellen is voorbehouden aan artsen. Ik ga ervan uit dat je, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose zelf een arts raadpleegt.
Medicatie en/of andere (be)handelingen, die zijn voorgeschreven door je behandelend arts, blijf je gebruiken c.q. volgen. Wijzigingen van inname of dosering van medicatie wordt alleen door de arts voorgeschreven.

2. Informatie en medewerking

In het behandelplan wordt opgenomen wat de geschatte duur van de behandeling is, al is dat nooit precies te voorspellen. De duur is o.a. afhankelijk van de aard van de klacht, hoelang deze bestaat en de reacties op de behandeling(en). 
Mocht het noodzakelijk blijken voor het optimaliseren van het behandelproces dan vraag ik je om mij toestemming te geven om gegevens op te vragen bij de huisarts, specialist of andere hulpverleners.
Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd.

3. Dossier

Ik richt een dossier voor je in. In dit dossier worden je persoonlijke gegevens verwerkt. Ook worden in dit dossier de verslaglegging van de intake, de analyse, de observaties, behandelverslagen en andere stukken opgenomen, voor zover deze van belang zijn voor een goede behandeling. Mijn persoonlijke aantekeningen maken geen deel uit van het dossier.
Ingeval er sprake is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie kan de therapeut nimmer aansprakelijk worden gesteld.

4. Geheimhouding

Je gegevens worden geheim gehouden. Deze worden niet verstrekt aan anderen, tenzij je daarvoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebt gegeven, de wet een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten.

5. Duur

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. Na afsluiting eindigt de overeenkomst automatisch, zo ook ingeval van overlijden. Het staat zowel cliënt als therapeut vrij om de overeenkomst eerder te beëindigen door opzegging.

6. Richtlijnen

Ik handel conform de door de beroepsvereniging vastgelegde eisen en richtlijnen, alsook de wettelijke regels, zoals door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO).

7. Algemene voorwaarden

Ik hanteer Algemene Voorwaarden in mijn praktijk, waarin o.a. ook praktische zaken met betrekking tot de praktijkvoering, zijn opgenomen. Ingeval de inhoud uit deze overeenkomst conflicteert met de inhoud van de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomst.

Voor akkoord, getekend te _____________

op ________________________________

 

 

(jouw naam)                                                             J.H.M. van Viersen-Daemen
                                                                                       Natuurgeneeskundig Reflexzonetherapeute