Skip to main content
XS SM MD LG XL

Privacy statement Praktijk voor Reflexzonetherapie ‘8’, vertegenwoordigd door Jolanda van Viersen

Privacy statement

Praktijk voor Reflexzonetherapie ‘8’, vertegenwoordigd door Jolanda van Viersen

Je privacy met betrekking tot medische gegevens
Op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) heb ik, als behandeld therapeute, de wettelijke plicht om een behandelingsovereenkomst met je te sluiten en een dossier aan te leggen.
Bij minderjarigen jonger dan 16 jaar, zullen de ouder(s) met gezag of wettelijke vertegenwoordiger(s) met gezag, deze behandelingsovereenkomst aangaan.
In het dossier wordt de behandelingsovereenkomst, de verslaglegging van de intake, de analyse, de observaties, de verslagen van de behandelingen en evaluaties opgenomen, voor zover deze van belang zijn voor een goede behandeling. Gegevens, die van derden zijn verkregen, maken ook deel uit van het dossier. Voor het verkrijgen van gegevens van derden is je uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming nodig.
De WGBO heeft mij de wettelijke plicht opgelegd om het dossier 20 jaar te bewaren.
Als je behandelend therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?
Van volwassenen (vanaf 16 jaar): de volledige naam, adres, postcode en woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer en e-mail adres.
Van minderjarige cliënten (jonger dan 16 jaar):  de volledige naam, adres, postcode en woonplaats en geboortedatum.
Van de ouder(s) met gezag of wettelijk vertegenwoordiger(s) met gezag van kinderen jonger dan 16 jaar worden de volgende gegevens vastgelegd: volledige naam, adres, postcode en woonplaats,  telefoonnummer, e-mail adres.
Indien van belang voor de begeleiding/behandeling, leg ik de gegevens vast van de (huis)arts, behandelend specialist of een andere hulpverlener. Voor de vastlegging hiervan vraag ik je vooraf uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te verlenen.

Bij gebruik van het contactformulier via de website of bij het gebruik van de online-agenda, dan vraag ik je naam en e-mail adres.

Doeleinden
De persoonsgegevens worden vastgelegd:
- voor het cliëntdossier
- voor het opmaken van de nota
- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
- om met je te communiceren
- om je informatie te verstrekken.

Om je privacy te waarborgen, zodat onbevoegden geen toegang tot de gegevens hebben, heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Uiteraard ga ik zorgvuldig om met je persoonlijke en medische gegevens. In het geval je persoonsgegevens met een derde partij worden gedeeld (hostingmanager, online-agenda, administrateur etc.) of op basis van een wettelijke verplichting, dan maak ik afspraken met deze derde om er o.a. voor te zorgen dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat deze worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Je privacy rechten
Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je het recht op:
Inzage, correctie en aanvulling, vergetelheid, dataportabiliteit (gegevensoverdracht), beperking van de verwerking en het recht van bezwaar.
In sommige gevallen kunnen de gegevens pas worden vernietigd na het verlopen van een wettelijke bewaartermijn.
Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.  Dit zijn besluiten die door programma’s of computersystemen worden genomen, zonder tussenkomst van Praktijk voor Reflexzonetherapie ‘8’.
Ingeval je één van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Jolanda van Viersen.

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina opgenomen.